Dušan Konečný

konateľ

konecny@korektstav.sk
0903 256 789

 

Spoločnosť KOREKTSTAV vznikla v roku 1998 a v dnešnej podobe funguje od roku 2005. Hlavným ťažiskom činnosti firmy KOREKTSTAV sú stavby na kľúč, rekonštrukcie a realizácie interiérov.

Naša spoločnosť ponúka klientovi komplexné riešenia pozostávajúce od projekčnej a inžinierskej činnosti na celú stavbu, alebo jej časti až po samotnú realizáciu. Pružné reagovanie na najnovšie technológie, postupy a materiály je pre nás samozrejmosťou. Celá naša aktivita je nasmerovaná na spokojnosť zákazníka. Ide o kvalitu dodaného produktu, ako aj spoluprácu s našou firmou.

Spoločnosť KOREKTSTAV disponuje pracovníkmi v profesnej skladbe pre kompletnú realizáciu stavebnej výroby. Sme schopní zabezpečiť kompletnú dodávku stavby, alebo spolupracovať ako subdodávateľ. Zaoberáme sa návrhmi a realizáciami interiérov vrátane výberu materiálov, výroby nábytku na mieru či návrhom a realizáciou netradičných konštrukčných riešení. Orientujeme sa medzi najnovšími technológiami a materiálmi a máme skúsenosti s implementáciou týchto technológii.

Vzhľadom na desaťročné skúsenosti je možné povedať, že vo firme KOREKTSTAV je zárukou kvality profesionalita jej zamestnancov, ako aj sieť dodávateľov, ktorá zabezpečuje širokú škálu materiálov podľa schválených noriem.

 

Odborná spôsobilosť
Obornú spôsobilosť dokladujeme živnostenským listom, výpisom z Obchodného registra, referenciami prevedných stavieb a profesnou skladbou praconíkov, ktorí majú osvedčenia a odbornú prax na výkon činností svojej profesie.

 

Záruka a garancia
KOREKTSTAV garantuje, že zrealizované dielo si zachová vlastnosti dané projektantom a funkciu, na ktorú je určené, po dobu nie kratšiu ako 3 roky pri stavebných pácach. Pro dodávkach technologických zariadení a strojného vybavenia budov je poskytovaná záruka podľa záruky výrobcu tohto zariadenia. Pri akýchkoľvek reklamáciách stavieb, sme ochotní nastúpiť k okamžitému odstráneniu reklamovaných závad do 48 hodín.

 

Doba výstavby
Stavebné práce realizované spoločnosťou KOREKTSTAV sa organizujú podľa požiadaviek investora v takom časovom horizonte, ktorý je odsúhlasený v zmluve o dielo formou časového harmonogramu prác.

 

Návrh ceny a cenotvorba
Ceny stanovené pre realizáciu stavebných prác tvoríme ocenením podľa cenníka ODIS formou položkovitého rozpočtu a táto cena cena na daný rozsah prác je cenou pevnou a riadi sa podľa Zákona č. 18/1996 Zb. o zmluvný cenách v znení neskorších zmien a predpisov.